Adatkezelés

1.       KÖSZÖNTŐ

2.   DEFINÍCIÓK

3.   ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

3.1     Adatkezelő elérhetőségei

3.2     Az adatvédelmi tisztviselőről

4.   NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK

4.1     Kapcsolatfelvétel

4.2     Szerver naplózás

4.3     Cookie („süti”) kezelés

4.4     Az elsősegély tanfolyamon részt vevők adatainak kezelése

4.5     Kapcsolattartók adatainak kezelése

4.6     Oktatók adatainak megjelenítése a honlapon

4.7     A Társaság Facebook oldalához kapcsolódó adatkezelés

5.   SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

6.   AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1     A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)

6.2     Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

6.3     Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)

6.4     Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

6.5     Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

6.6     A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

7.   ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

8.   AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

9.   JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy időt szán a https://gazdisuli.hu/ weboldal (a továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a PetWiseCare. Kft. (a továbbiakban: Társaság) adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának tanulmányozására. Ezen keresztül részletesen tájékozódhat a Társaság adatkezelési gyakorlatáról.​

Cégünk, a PetWiseCare Kft., elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a Társasága személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
 • az     információs  önrendelkezési jogról   és     az információszabadságról szóló 2011. évi     CXII.         törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

A GDPR 13. cikke alapján a PetWiseCareKft. az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adja:

2. DEFINÍCIÓK

A Társaság által az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak jelentése – a GDPR alapján – az alábbi:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4.  „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 5.  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7.  „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 11. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 12.  „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

3.1 Adatkezelő elérhetőségei

név: PetWiseCare Kft

képviseli: Dr. Piller Pálma ügyvezető

Székhely:8776 Magyarszentmiklós Petőfi utca 8 

Telefonszám: +36303074093

E-mail cím: [email protected]

3.2 Az adatvédelmi tisztviselőről

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő választására nem köteles, ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá fő tevékenysége során nem kezel nagy számban különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

Amennyiben adatvédelmi kérdése van, kérjük, küldje el a [email protected] e-mail címre, és a Társaság munkatársai haladéktalanul megkezdik az Ön által megjelölt adatok, illetve kérdések feldolgozását, az ügy kivizsgálását.

4. NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok, megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális védelem fenntartása érdekében.

4.1 Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdése van, vagy érdeklődik szolgáltatásunk iránt, Önnek lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot a honlapon található központi e-mail címen, vagy kapcsolatfelvételi űrlapon.

A kapcsolatfelvételi űrlapon kizárólag annak érdekében kérünk Öntől adatokat, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, és megkeresésére válaszoljuk.

Telefonszámát csak akkor adja meg, ha kifejezetten ezen az úton szeretné, ha kérdésére válaszolnánk illetőleg érdeklődésére reagálnánk.​

  1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel
  2. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám (opcionális)
  3. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
  4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig (az érintett kérdésének megválaszolásáig vagy az érdeklődésre adott tájékoztatás megadásáig) de maximum 3 hónapig.

 4.2 Szerver naplózás

A https://gazdisuli.petwisecare.com/ honlap meglátogatásakor a webszerver kizárólag IP címet rögzít.

A keletkezett adatok a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra.

4.2.1.    Az adatkezelés célja: a rendszer a működésének ellenőrzése

4.2.2.    Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pont]. Jogos érdek: a honlap biztonságos működtetése 4.2.3.    A kezelt adatok köre: a számítógép IP címe

4.2.4.    Az adatkezelés időtartama: 6 hónap

4.3 Cookie („süti”) kezelés

  1. Tájékoztató

A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a webáruház igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a honlap felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a honlap optimalizálásában, azaz abban, hogy a honlap szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy:

● megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie,

● emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

● elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

● a felhasználó viselkedésének megfigyelésén keresztül elősegíti a felhasználó érdeklődési köréhez illő hirdetések megjelenítését.

A Társaság az alábbi cookie-kat használja (név-leírás-élettartam):

„_ga”    Ez a cookie a honlap használatáról gyűjt adatokat, személyhez köthető adatokat nem gyűjt, de azt igen milyen gyakran és milyen formában látogatja a honlapot.    2 év

„_gid”:    A felhasználók megkülönböztetésére szolgáló azonosító.    24 óra.

„_gat”:    Ez egy ideiglenes azonosító.    1 perc

 1. Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye 
 2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 3. Külső szolgáltatók cookie kezelése honlapon

A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti.

A Google Analytics programhoz kapcsolódó cookie csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzít.

Ezen adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.

A sütit Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/, illetve a http://www.allaboutcookies.org.

4.4 Az elsősegély tanfolyamon részt vevők adatainak kezelése

A Társaság egyik üzleti tevékenysége személyes tanfolyamok tartása állattartók részére. Ezek során a résztvevők egyes személyes adatait kezeli a cég a részvétel ellenőrzése és a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványok kiállítása céljából.

4.4.1.   Az adatkezelés célja: azonosítás, a részvétel ellenőrzése, tanúsítvány kiállítása

4.4.2.   Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. Cikk 1 bek. b) pont).

4.4.3.   A kezelt személyes adatok köre: az állattartó neve, e-mail címe 

4.4.4.   Az adatkezelés időtartama: a tanfolyamon való részvételtől számított 5 évig

4.4.5.   Adatok továbbításra kerülnek: ellenőrzés esetén a hatóság felé, a Társaság munkavállalói és asszisztens alvállalkozója felé

 1. Adatfeldolgozók:

Illés Annamária ev., asszisztens

székhely: 

4.6 A Társaság Facebook oldalához kapcsolódó adatkezelés

A Társaság népszerűsítése és ismeretterjesztés céljából a Társaság a Facebook közösségi portálon saját nyilvános oldalt tart fent, melynek adminisztrációs jogaival a Társaság ügyvezetője rendelkezik.

Az Facebook oldalak üzemeltetői és a Facebook közös adatkezelőnek minősülnek.

A Facebook adatkezelési irányelvei az alábbi linken találhatók: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Az adatkezelés célja: a Társaság népszerűsítése, ismeretterjesztés
 2. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], a zárt oldal vonatkozásában szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. Cikk 1 bek. b) pont).
 3. A kezelt adatok köre: az érintettek vezeték- és keresztneve, a fotón szereplő érintett képmása, videók esetében az érintett képmása és hangja;
 4. Az adatkezelés időtartama: a Társaság szakemberei vonatkozásában szerződés megszűnéséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig; egyéb érintettek esetében a hozzájárulás visszavonásáig illetve a Facebook irányelvei szerint.

5. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Társaság szem előtt tartja az adatbiztonságot, szigorú biztonsági előírásokat követ a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt a Társaság

 • informatikai intézkedésekkel (például megfelelő szoftverek, programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések),
 • technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított) és
 • szervezési intézkedésekkel (például jogosultsági rendszer alkalmazása a Társaság nevében adatkezelést folytató személy (alvállalkozó) tekintetében, melynek keretében, az ilyen személy csak a munkájához nélkülözhetetlen információhoz fér hozzá) igyekszik garantálni.

A Társaság a személyes adatokat Magyarország területén, a Társaság székhelyén, saját tulajdonú adathordozón tárolja. A biztonsági mentés GDPR-nak megfelelő felhőszolgáltatás igénybevételével történik.

A www.gazdisuli.petwisecare.com honlap vonatkozásában a tárhelyszolgáltatók:

 • Tárhely: DigitalOcean LLC, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013 USA 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, keressen minket a 3.1 pontban megadott elérhetőségeken!

Ön az alábbi jogait gyakorolhatja választása szerint:

6.1 A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)

Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el.

A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

6.2 Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

6.3 Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha a személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéri.

Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
 2. ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

 1. Abban az esetben, ha Ön szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.
 2. Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert Önnek valamely okból ez az érdeke, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzuk az adatkezelést.
 3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti a korlátozást.
 4. Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de szerintünk a Társaságjogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

6.5 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Önnek joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges – tőlünk kérje a továbbítást.

6.6 A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők. 

Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés a Társaság(vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

7. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Amennyiben Ön jogait kívánja érvényesíteni, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk. Abban az esetben azonban, ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk az elvégzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adat közlésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A további másolatokért azonban díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha Ön másként kéri.

8. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Az érintett honlap használatával elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1.  Az érintett jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

9.2.  Fentieken túl az érintett jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Társaság kérésre részletesen tájékoztatja Önt a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

PetWiseCare Kft.

2023. 08.17.